POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa prywatności podczas procesu przetwarzania danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. Z tego powodu chcemy Państwa pouczyć o zasadach jakie stosujemy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie mogą znajdować się linki przekierowujące do stron internetowych zarządzanych przez inne podmioty, co do których nie odnosi się poniższe oświadczenie..

1. Dane dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych

Kanzlei Viadrina – Rechtsanwälte in
Bürogemeinschaft
Gartenstr.2
15230 Frankfurt (Oder)
Tel: +49 0335/60698430
Fax: +49 0335/60698345
Email:info@kanzleiviadrina.com

2. Zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących danych osobowych oraz cel i sposób ich przetwarzania.

Podczas uruchomienia strony naszej kancelarii www.kanzleiviadrina.com, poprzez przeglądarkę internetową używaną na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, pewne informacje zostają automatycznie wysłane na serwer naszej strony internetowej. Informacje te zostają tymczasowo zapisane w tak zwanym „dzienniku zdarzeń”. Bez dodatkowych działań z Państwa strony, na naszej stronie, aż do automatycznego ich usunięcia zostaną zapisane następujące informacje:

 • Adres IP używanego komputera;
 • Data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej;
 • Nazwa oraz adres URL pobranych dokumentów;
 • Strona internetowa z jakiej otrzymaliście państwo dostęp;
 • Używana przeglądarka lub system obsługujący Państwa urządzenie jak również nazwę dostawcy usług.

Wyżej wymienione informacje są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania strony internetowej,
 • Zagwarantowanie komfortu użytkowania naszej strony internetowej,
 • Analiza systemów bezpieczeństwa oraz systemu stabilizacji, jak również
 • Inne cele administracyjne.

Podstawa prawna regulująca sposób przetwarzania danych osobowych, to Art. 6 Akapit 1 lit. f), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z wyżej wymienionych względów wynika nasz usprawiedliwiony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych. Chcemy jednak zaznaczyć, że Państwa dane nie zostaną wykorzystane do Państwa identyfikacji, czy też ustalenia Państwa tożsamości.

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Dokładniejsze informacje dotyczące ich wykorzystywania, znajdziecie Państwo pod numerem 3 niniejszego oświadczenia.

3. Przekazywanie danych

Przekazywanie informacji dotyczących Państwa danych osobowych osobom trzecim może nastąpić tylko ze względu na niżej wymienione powody. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecich w następujących wypadkach:

 • Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrazili Państwo zgodę, na to zgodę;
 • Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przekazanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych i jednocześnie nie występuje wyjątek, w którym nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.
 • Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przekazanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;/li>
 • Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

4. Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy cookies. Cookies, to niewielkie informacje, które są automatycznie wysyłane przez Państwa przeglądarkę internetowa i zapisywane na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartphone itd.), gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Należy jednak nadmienić, że cookies w żaden sposób nie mogą zaszkodzić Państwa urządzeniu. Nie zawierają one bowiem wirusów, trojanów lub innego szkodliwego oprogramowania. Cookies zapisują informacje, które są związane z każdorazowym użyciem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Nie oznacza to jednak, że poprzez te informacje poznamy bezpośrednio Państwa tożsamość. Używanie cookies z jednej strony służy temu, aby korzystanie z naszej usługi było dla Państwa bardziej komfortowe. Używane przez nas cookies sesyjne, pozwalają nam jedynie na obserwację tego, które ze stron na naszej witrynie zostały już przez Państwa odwiedzone. Po opuszczeniu naszej witryny, są one automatycznie usuwane.

Dodatkowo aby zoptymalizować zadowolenie użytkowników stosujemy tymczasowe cookies, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, jednakże tylko na pewien określony czas. Jeżeli w tym czasie odwiedzą Państwo ponownie naszą witrynę, aby skorzystać z naszych usług, Państwa ponowna aktywność zostanie automatycznie rozpoznana, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich ustawień oraz danych.

Korzystanie z cookies ułatwia nam również monitorowanie Państwa zainteresowania oraz pomaga w ulepszaniu naszych usług. Ten rodzaj cookies pozwala nam na automatyczne rozpoznanie tego, że odwiedziliście Państwo już w przeszłości nasza stronę. Cookies te są jednakże po pewnym z góry określonym czasie, usuwane automatycznie.

Informacje przetwarzane przez cookies, są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Najczęściej cookies zostają zaakceptowane przez przeglądarki automatycznie. Mogą Państwo jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby żadne cookies nie zostały zapisywane na Pastwa urządzeniu, lub aby przed ich zapisaniem pojawiała się odpowiednia informacja. Należy mieć jednak na uwadze, że całkowite zrezygnowanie z zapisywania jakichkolwiek cookies, może prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Mapy Google

Nasza strona używa Google Maps API, usługi z mapami oferowanej przez Google Inc., do stworzenia interaktywnej mapy. Poprzez używanie Map Google, informacje dotyczące użytkowania tej usługi mogą (włącznie z adresem IP) zostać przeniesione i zapisane na serwerze w USA. Bliższe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google mogą Państwo uzyskać pod adresem www.google.com/privacypolicy.html.

6. Przysługujące prawa

 • Zgodnie z art. 15 RODO jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe dotyczą Państwa, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz ewentualnie – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.
 • Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli informacje te nie służą: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania.
 • Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo nam dostarczyliście, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Art. 7 ust. 3 RODO- raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być w każdym czasie odwołana. Skutkiem takiego działania jest, że nie będziemy mogli tych danych osobowych w przyszłości wykorzystać.
 • Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Z reguły mogą zwrócić się Państwo do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej kancelarii.

7. Prawo do sprzeciwu

Tak długo, jak Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f); mają Państwo na podstawie art. 21 RODO prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw wnieść można z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu bez podawania przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu lub odwołania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@kanzleiviadrina.com

8. Ochrona danych

Na naszej stronie używamy procesu SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, który jest połączony z Państwa przeglądarką. Z reguły chodzi tutaj o 256 bitowe szyfrowanie. W przypadku, gdy Państwa przeglądarka nie obsługuje 256 bitowego szyfrowania, zostaje zastosowana w zamian za to metoda szyfrowania 128 bitowego.

To, czy poszczególne strony naszej witryny zostały przesłane jako zakodowane, mogą Państwo rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki bądź symbolu klucza w dolnej części paska stanu Państwa przeglądarki.

Należy również nadmienić, że wykorzystywane przez nas środki ochronne są zaawansowane zarówno technicznie jak i organizacyjnie, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zaplanowanymi manipulacjami, częściową lub całościową ich utratą, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Używane przez nas środki ochronne są polepszane oraz aktualizowane zgodnie z najwyższymi standardami.

9. Aktualność i zmiana oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Poniższe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych jest aktualne na miesiąc maj 2018r. Mając na uwadze rozwój naszej witryny oraz ofert do Państwa kierowanych, może okazać się konieczną, zmiana oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, ze względu na ustawowe, bądź urzędowe wytyczne. Aktualne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych możecie Państwo wydrukować oraz zapoznać się z nim pod adresem: http://kanzleiviadrina.com/impressum von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

10. Pouczenie o odpowiedzialności

Pomimo starannej i dokładnej kontroli, nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość linków zewnętrznych. Za zawartość stron wstawianych za pomocą linków, odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.