Wypadki i kolizje

Dochodzenie roszczeń przy wypadku drogowym 

Wypadki w ruchu drogowym zdarzają się dosyć często. W sytuację tę można uwikłać się poprzez nieuwagę, ale równie często także nie z naszej winy. Sam wypadek drogowy nie jest przyjemnym wydarzeniem, lecz staje się bardzo nieprzyjemną sytuacją, gdy ma miejsce w innym kraju, gdy nie znamy języka oraz systemu prawnego obowiązującego w danym miejscu.  

W polsko-niemieckim regionie przygranicznym taki scenariusz to nie rzadki obraz. Naturalnie, podstawowe zasady jakich nauczyliśmy się jeszcze w szkole jazdy, takie jak zachowanie spokoju, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i na terenie Niemiec znajdują swoje zastosowanie. Jednak kiedy dokonali Państwo już tych podstawowych czynności, należy pomyśleć o późniejszym dochodzeniu roszczeń.

Aby to ułatwić należy zebrać podstawowe dane od innych uczestników wypadku oraz świadków oraz zrobić zdjęcia z miejsca wypadku. Te informacje ułatwią późniejsze odtworzenie przebiegu wypadku oraz pozwolą odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji. 

Aby uniknąć problemów związanych z odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku, radzę Państwu poinformować o całym zdarzeniu policję. 

Po ochłonięciu po wypadku lub szkodzie należy zająć się uregulowaniem powstałych szkód i roszczeń. Stanowczo odradzam Państwu branie sprawy we własne ręce w tym zakresie, gdyż przy dochodzeniu roszczeń dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mogą zostać pominięte ważne pozycje lub co gorsza mogą one zostać niezgodnie z prawem odrzucone. Znanym faktem jest, że rzadko która ubezpieczalnia wypłaca należne Państwu pieniądze dobrowolnie i bezproblemowo. Dodatkowym problemem może być tu bariera językowa. 

Jako wykwalifikowany adwokat dysponuję odpowiednim doświadczeniem oraz praktyką jak również znajomością prawa, dzięki której pomogę Państwu przeforsować odpowiednie roszczenia. 

Przebieg procesu dochodzenia swoich roszczeń

W sprawach międzynarodowych trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Jakie prawo należy zastosować? 

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w niemieckim kodeksie EGBGB (ustawa wprowadzająca niemiecki kodeks cywilny) oraz w polskiej ustawie o międzynarodowym prawie prywatnym. W rozumieniu powyższych ustaw w takich sytuacjach ma  zastosowanie prawo kraju, w którym wypadek miał miejsce. Jednakże jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu mają stałe miejsce pobytu w jednym z tych krajów lub względnie jeśli wszystkie pojazdy biorące w nim są zarejestrowane w tym samym kraju, to właśnie prawo tego państwa ma zastosowanie. 

Przykład: W sytuacji, gdy miał miejsce wypadek w Niemczech, jednak wszyscy biorący udział w wypadku pochodzą z Polski, co do roszczeń o odszkodowanie z powodu wypadku ma zastosowanie prawo polskie. Jednak, jeżeli choćby jedna z poszkodowanych osób była obywatelem Niemiec, za właściwe uznaje się prawo niemieckie.

2. Gdzie należy złożyć pozew? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 1215/2012 z dnia 12.12.2012 r., roszczenie może być wytoczone przed sądem kraju, w którym wydarzenie miało miejsce lub w którym osoba, która popełniła czyn niedozwolony ma miejsce stałego zamieszkania. Firma ubezpieczeniowa osoby odpowiedzialnej za powstanie szkód, może być pozwana w państwie pochodzenia poszkodowanego. 

Przykład: Polak, który popełnił czyn niedozwolony może być pozwany tylko w Polsce, zaś jego ubezpieczalnia może zostać pozwana również w Niemczech. 

Dwoje obywateli Niemiec, którzy mieli wypadek na terenie Polski mogą wystąpić z pozwem zarówno przed sądem Polskim jak i Niemieckim. 

3. Jak wygląda przebieg ubiegania się o odszkodowanie? 

W momencie, kiedy odpowiedzą sobie Państwo na poprzednie pytania dochodzenie roszczeń o odszkodowanie przebiega następująco:

Wyrządzone szkody muszą być zgłoszone zarówno do Państwa ubezpieczyciela jak i ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie tych szkód. Ewentualnie można posłużyć się w tym zakresie opinią rzeczoznawcy lub eksperta w tym zakresie. Jeśli nie ma możliwości porozumienia się pozasądowo, w grę wchodzi droga sądowa. 

W nawiązaniu do ostatnich wymienionych punktów (opinia rzeczoznawcy, naprawa auta, kiedy i gdzie złożyć pozew), radzę zasięgnąć porady adwokata, aby uniknąć błędów i omyłek i zagwarantować sobie pomyślne dla Państwa rozwiązanie całej sprawy. 

Różnice między porządkami prawnymi 

Zarówno polski jak i niemiecki porządek prawny zawierają wiele podobieństw, jednakże można w nich wyróżnić także ogromne różnice. W Polsce kwestia winy za spowodowanie wypadku jest często przypisywana przez policję już na miejscu wypadku. Policja wyznacza karę pieniężną, którą należy uiścić nierzadko już na miejscu zdarzenia. Przeciwko tej decyzji można się odwołać w ciągu 7 dni na drodze sądowej, aby zniwelować negatywne konsekwencje odniesionych strat. 

Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na to, że tylko wg. niemieckiego prawa przedsądowe koszty adwokacie podlegają zwrotowi.